Use of seroprevalence to guide dengue vaccination plans for older adults in a dengue non-endemic country

Yi Hua Pan, Mei Ying Liao, Yu Wen Chien, Tzong Shiann Ho, Hui Ying Ko, Chin Rur Yang, Shu Fen Chang, Chia Yi Yu, Shu Yu Lin, Pin Wei Shih, Pei Yun Shu, Day Yu Chao, Chao Ying Pan, Hong Ming Chen, Guey Chuen Perng, Chia Chi Ku, Chwan Chuen King

研究成果: Article同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Use of seroprevalence to guide dengue vaccination plans for older adults in a dengue non-endemic country」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Social Sciences