Using virtual reality-based rehabilitation in sarcopenic older adults in rural health care facilities-a quasi-experimental study

Guan Bo Chen, Che Wei Lin, Hung Ya Huang, Yi Jhen Wu, Hung Tzu Su, Shu Fen Sun, Sheng Hui Tuan

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Using virtual reality-based rehabilitation in sarcopenic older adults in rural health care facilities-a quasi-experimental study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences