UvrY is required for the full virulence of Aeromonas dhakensis

Yi Wei Chen, Wen Hsuan Yeh, Hung Jen Tang, Jenn Wei Chen, Hung Yu Shu, Yu Chen Su, Sin Tian Wang, Cheng Ju Kuo, Yin Ching Chuang, Chi Chung Chen, Wen Chien Ko, Chang Shi Chen, Po Lin Chen

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「UvrY is required for the full virulence of Aeromonas dhakensis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences