Validation of Alcohol Flushing Questionnaire to Identify ALDH2 Status in a Case–Control Study of Head and Neck Cancer

Jenn Ren Hsiao, Wei Ting Lee, Chun Yen Ou, Cheng Chih Huang, Chan Chi Chang, Sen Tien Tsai, Ken Chung Chen, Jehn Shyun Huang, Tung Yiu Wong, Yu Hsuan Lai, Yuan Hua Wu, Wei Ting Hsueh, Shang Yin Wu, Chia Jui Yen, Jang Yang Chang, Chen Lin Lin, Ya Ling Weng, Han Chien Yang, Yu Shan Chen, Jeffrey S. Chang

研究成果: Review article同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Validation of Alcohol Flushing Questionnaire to Identify ALDH2 Status in a Case–Control Study of Head and Neck Cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds