Validation of genome-wide association study-identified single nucleotide polymorphisms in a case-control study of pancreatic cancer from Taiwan

Yan Shen Shan, Li Tzong Chen, Jin Shang Wu, Yin Fan Chang, Chih Ting Lee, Chih Hsing Wu, Nai Jung Chiang, Hsin En Huang, Chia Jui Yen, Ying Jui Chao, Hui Jen Tsai, Chiung Yu Chen, Jui Wen Kang, Chin Fu Kuo, Chia Rung Tsai, Ya Ling Weng, Han Chien Yang, Hui Chin Liu, Jeffrey S. Chang

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Validation of genome-wide association study-identified single nucleotide polymorphisms in a case-control study of pancreatic cancer from Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds