Vancomycin-Loaded Nanoparticles Enhance Sporicidal and Antibacterial Efficacy for Clostridium difficile Infection

Yi-hsuan Chen, Tsung-ju Li, Bo-yang Tsai, Liang-kuei Chen, Yi-hsin Lai, Meng-jia Li, Cheng-yang Tsai, Pei-jane Tsai, Dar-bin Shieh

研究成果: Article同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

引用此