Versatile polarization generation by using aluminum plasmonic metasurface

Mu Ku Chen, Pin Chieh Wu, Wei Yi Tsai, Hsiang Chu Wang, Jia Wern Chen, Chun Yen Liao, Cheng Hung Chu, Greg Sun, Din Ping Tsai

研究成果: Conference contribution

指紋 深入研究「Versatile polarization generation by using aluminum plasmonic metasurface」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science