Versatile polarization generation with an aluminum plasmonic metasurface

Pin Chieh Wu, Wei Yi Tsai, Wei Ting Chen, Yao Wei Huang, Ting Yu Chen, Jia Wern Chen, Chun Yen Liao, Cheng Hung Chu, Greg Sun, Din Ping Tsai

研究成果: Article同行評審

215 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Versatile polarization generation with an aluminum plasmonic metasurface」主題。共同形成了獨特的指紋。