Video surveillance on mobile edge networks - A reinforcement-learning-based approach

Haoji Hu, Hangguan Shan, Chuankun Wang, Tengxu Sun, Xiaojian Zhen, Kunpeng Yang, Lu Yu, Zhaoyang Zhang, Tony Q.S. Quek

研究成果: Article同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Video surveillance on mobile edge networks - A reinforcement-learning-based approach」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science