Water-Resonator-Based Metasurface: An Ultrabroadband and Near-Unity Absorption

Qinghua Song, Wu Zhang, Pin Chieh Wu, Weiming Zhu, Zhong Xiang Shen, Peter Han Joo Chong, Qing Xuan Liang, Zhen Chuan Yang, Yi Long Hao, Hong Cai, Hai Feng Zhou, Yuandong Gu, Guo Qiang Lo, Din Ping Tsai, Tarik Bourouina, Yamin Leprince-Wang, Ai Qun Liu

研究成果: Article

53 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Water-Resonator-Based Metasurface: An Ultrabroadband and Near-Unity Absorption」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science