Wolfberry genome database: integrated genomic datasets for studying molecular biology

You-Long Cao, You-Yi Chen, Yan-Long Li, Chung-I Li, Shao-Ting Lin, Bing-Ru Lee, Chun-Lin Hsieh, Yu-Yun Hsiao, Yun-Fang Fan, Qing Luo, Jian-Hua Zhao, Yue Yin, Wei An, Zhi-Gang Shi, Chi-Nga Chow, Wen-Chi Chang, Chun-Lin Huang, Wei-Hung Chang, Zhong-Jian Liu, Wei-Sheng WuWen-Chieh Tsai

研究成果: Article同行評審

引用此