Wolfberry genomes and the evolution of Lycium (Solanaceae)

You Long Cao, Yan long Li, Yun Fang Fan, Zhen Li, Kouki Yoshida, Jie Yu Wang, Xiao Kai Ma, Ning Wang, Nobutaka Mitsuda, Toshihisa Kotake, Takeshi Ishimizu, Kun Chan Tsai, Shan Ce Niu, Diyang Zhang, Wei Hong Sun, Qing Luo, Jian Hua Zhao, Yue Yin, Bo Zhang, Jun Yi WangKen Qin, Wei An, Jun He, Guo Li Dai, Ya Jun Wang, Zhi Gang Shi, En Ning Jiao, Peng Ju Wu, Xuedie Liu, Bin Liu, Xing Yu Liao, Yu Ting Jiang, Xia Yu, Yang Hao, Xin Yu Xu, Shuang Quan Zou, Ming He Li, Yu Yun Hsiao, Yu Fu Lin, Chieh Kai Liang, You Yi Chen, Wan Lin Wu, Hsiang Chai Lu, Si Ren Lan, Zhi Wen Wang, Xiang Zhao, Wen Ying Zhong, Chuan Ming Yeh, Wen Chieh Tsai, Yves Van de Peer, Zhong Jian Liu

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Wolfberry genomes and the evolution of Lycium (Solanaceae)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds