Zfra activates memory Hyal-2+ CD3- CD19- spleen cells to block cancer growth, stemness, and metastasis in vivo

Ming Hui Lee, Wan Pei Su, Wan Jen Wang, Sing Ru Lin, Chen Yu Lu, Yu An Chen, Jean Yun Chang, Shenq Shyang Huang, Pei Yi Chou, Siou Ru Ye, Szu Jung Chen, Huan He, Ting Hsiu Liu, Ying Tsen Chou, Li Jin Hsu, Feng Jie Lai, Shean Jen Chen, Hoong Chien Lee, David Kakhniashvili, Steven R. GoodmanNan Shan Chang

研究成果: Article同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Zfra activates memory Hyal-2+ CD3- CD19- spleen cells to block cancer growth, stemness, and metastasis in vivo」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences